ระบบหอพักรายเดือน

ID: G032

3,200 บาท

เหมาะสำหรับ: ป.ตรี

แพลตฟอร์ม: ระบบงานด้วย Visual Studio


1.1    ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
        คอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้นเป็นส่วนในการคํานวณการเก็บข้อมูลต่างๆ การบริหารจัดการ ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นมากในปัจจุบัน เพื่อที่จะทำให้การดำเนินการนั้นรวดเร็วถูกต้องและแม่นยำ ทั้งนี้การทำงานของคอมพิวเตอร์อาจจะรวมถึงการใช้โปรแกรมในการทํางาน เช่น งานด้านบัญชี การเงิน การเอกสารต่างๆ ซึ่งมีความจำเป็นต้องนำคอมพิวเตอร์มาใช้ทำงานเพื่ออำนวยความสะดวกของผู้ใช้ ดังนั้นโปรแกรมต่างๆ จึงต้องมีการพัฒนาขึ้นตามความต้องการของงาน และความสะดวกของผู้ใช้ โดยที่โปรแกรมจะต้องสามารถปรับปรุงให้เหมาะสมกับการทำงาน สามารถเก็บข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงตลอดได้  เพื่อที่จะได้ประหยัดทั้งเวลา และงบประมาณในการพัฒนาขึ้นมาใหม่
    ฐานข้อมูลเป็นการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ ทำให้ผู้ใช้สามารถใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในระบบงานต่าง ๆ ร่วมกันได้ โดยที่จะไม่เกิดความซ้ำซ้อนของข้อมูล และยังสามารถหลีกเลี่ยงความขัดแย้งของข้อมูลด้วย อีกทั้งข้อมูลในระบบก็จะถูกต้องเชื่อถือได้ และเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยจะมีการกำหนดระบบความปลอดภัยของข้อมูลมากขึ้น  ปัจจุบันเป็นยุคของสารสนเทศ สารสนเทศเป็นข้อมูลที่ผ่านการกลั่นกรองอย่างเหมาะสม สามารถนำมาใช้ประโยชน์อย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการนำมาใช้งานด้านธุรกิจ การบริหาร และกิจการอื่น
        ห้องเช่าป้าณีต เป็นธุรกิจขนาดเล็กของครอบครัว ตั้งอยู่เลขที่ 140/11 ม 9 ซอยจามร17ข ตำบลคูดต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี เป็นอาคาร 2 ชั้น มีจำนวน 10 ห้อง โดยให้เช่าในราคา 1,400 บาทต่อเดือน ค่าน้ำ-ค่าไฟ ขึ้นอยู่กับการใช้ของผู้เช่า ในการเข้าห้องเช่าจะมีการทำสัญญาเช่าระหว่างผู้เช่ากับผู้ให้เช่า ก่อนเข้าพักอาศัยผู้ให้เช่าจะนำลูกค้าตรวจดูสภาพความพร้อมห้องเช่า และจะมีการจดเลขมิเตอร์น้ำและมิเตอร์ไฟทุกครั้ง พร้อมจ่ายค่าประกันห้องเช่าและค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า 1 เดือน เมื่อผู้เช่าตกลงเช่าห้องเช่าแล้ว ทุกๆ สิ้นเดือน หากลูกค้าชำระค่าเช่าก็จะมีการจดบันทึกลงสมุดบันทึกทุกๆ ครั้ง รวมถึงการเดินจดเลขมิเตอร์น้ำ-ไฟ ในแต่ละเดือนเพื่อคำนวณค่าโดยคำนวณและแยกจ่ายต่างหากแล้วจึงออกใบเสร็จให้ผู้เช่า ดังนั้นให้จำนวนเอกสารที่ออกให้ลูกค้ามีจำนวนมากเกิดความยุ่งยากในการเก็บรักษา ใช้เวลาในการค้นหาข้อมูล บางครั้งเอกสารชำรุด สูญหาย ทำให้เกิดความล่าช้าหรือยุ่งยากในการทำงาน


        จากปัญหาดังกล่าวจึงเป็นเหตุให้ผู้วิจัย จัดทำระบบฐานข้อมูลห้องเช่าเข้ามาช่วยในการทำงานเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้เช่า โดยนำระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการจัดเก็บข้อมูล การค้นหาข้อมูล และการคำนวณที่ถูกต้องแม่นยำ สามารถเรียกรู้ข้อมูลต่างๆ ของห้องเช่าได้สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

1.2    วัตถุประสงค์
        1.2.1  เพื่อพัฒนาระบบจัดการหอพักโดยใช้คอมพิวเตอร์
        1.2.2   เพื่อจัดเก็บข้อมูลของลูกค้าให้มีความถูกต้องและสมบูรณ์
1.3    ขอบเขตของโครงงาน
        1.3.1  สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูลของผู้เช่าได้
        1.3.2  สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไขสถานะห้องเช่าได้
        1.3.3  สามารถออกรายงานค่าน้ำ-ค่าไฟฟ้าได้
        1.3.4  สามารถบอกสถานะห้องว่างได้
         1.3.5  จัดการข้อมูลลูกค้า
         1.3.6  จัดการข้อมูลห้องเช่า
         1.3.7  จัดการการเช่า
         1.3.8  ค้นหา
         1.3.9  เรียกดูรายงาน
         1.3.10 ใบเสร็จรับเงิน
1.4    ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
        1.4.1  ระบบห้องเช่านี้ทำให้บริหารงานง่ายขึ้นและเก็บข้อมูลเป็นระเบียบเรียบร้อย 
        1.4.2  สามารถอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เช่าและเจ้าของกิจการ
        1.4.3  สามารถแสดงผลของข้อมูลตามรายการต่างๆ ที่ผู้เช่าและเจ้าของห้องเช่าต้องการ
1.5    นิยามศัพท์
        1.5.1  ระบบ หมายถึง ระบบห้องเช่า
        1.5.2  ห้องเช่า หมายถึง สถานที่ให้เช่าเชิงพาณิชย์ที่มีบุคคลทั่วไปเปิดให้เข้าพัก โดยมีการเรียกเก็บค่าตอบแทนจากผู้เช่า
        1.5.3  เจ้าของห้องเช่า หมายถึง ผู้ที่มีหน้าที่จัดการข้อมูลลูกค้า จัดการข้อมูลห้องเช่า จัดการการเช่าและได้รับค่าเช่าจากลูกค้า
        1.5.4  ลูกค้า หมายถึง ผู้ที่มาเช่า