ระบบบริหารจัดการสหกรณ์โรงเรียน

ID: R721

3,500 บาท

เหมาะสำหรับ: ป.ตรี

แพลตฟอร์ม: ระบบงานด้วย Visual Studio


1.3  ขอบเขตการศึกษา

1 รองรับการทำธุรกิจประเภทขายสินค้าเงินสด

2 ระบบสามารถ เพิ่ม แก้ไข ค้นหาและลบข้อมูลพนักงานได้

3 ระบบสามารถ เพิ่ม แก้ไข ค้นหาและลบข้อของมูลสินค้าได้

4 สามารถชำระเงินค่าสินค้าได้

5 มีใบเสร็จในการซื้อขาย

6 สามารถตรวจสอบข้อมูลการขายประจำวันได้

7 สามารถตรวจสอบข้อมูลการขายประจำเดือนได้

1.4 ขั้นตอนการดำเนินงาน

1 เสนอหัวข้อ

2 ศึกษาข้อมูลและเก็บรวบรวมข้อมูล

3 ศึกษาเครื่องมือต่าง ๆ และภาษาที่ใช้

4 ออกแบบระบบ

5 ทำเอกสารประกอบการใช้งานระบบ

6 การนำเสนอระบบงาน

1.5 เครื่องมือในการศึกษา

1 ฮาร์ดแวร์ที่ใช้ในการทำระบบสหกรณ์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา มีดังนี้

1.1 ไมโครคอมพิวเตอร์ 1 ชุด

1.2 Printer 1 เครื่อง

 

 

2 ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการทำระบบสหกรณ์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา มีดังต่อไปนี้

1.5.2.1  ระบบปฏิบัติการ Windows 7

1.5.2.2  โปรแกรม Visual Studio 2005 ใช้ในการจัดระบบ

1.5.2.3  โปรแกรม Microsoft Word ใช้ในการจัดทำเอกสาร

1.5.2.4  โปรแกรม Microsoft Access ใช้ในการจัดทำฐานข้อมูล

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 

ปัจจุบันข้อมูลข่าวสารเป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตเป็นอย่างมาก  ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลสำหรับการติดต่อสื่อสาร  ข้อมูลที่ใช้ในการประมวลผลงานต่าง ๆ รวมถึงข้อมูลการตัดสินใจ  ดังนั้น  เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างเต็มประสิทธิภาพ  จึงจำเป็นต้องมีเครื่องมือสำหรับการจัดการกับข้อมูลเหล่านี้  ได้แก่ การจัดเก็บข้อมูล  การปรับปรุงข้อมูล  การป้องกันในเรื่องของความซ้ำซ้อนของข้อมูล  และสามารถเรียกใช้งานข้อมูลที่มีอยู่ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว  ซึ่งเครื่องมือที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมา  เพื่อรองรับการทำงานดังกล่าวนี้ คือ ฐานข้อมูล (Database) 

ในการทำหัวข้อศึกษาเอกเทศด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เรื่องระบบฐานข้อมูลหอพักนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด ผู้พัฒนาได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารที่เกี่ยวข้องซึ่งได้เสนอเป็นหัวข้อตามลำดับต่อไปนี้

    2.1ระบบ.ฐานข้อมูล (Database  System)

    2.2. การนอร์มอลไลซ์ (Normalization)

2.3. นิยามของ Normalization

2.4. กฎของ Code

    2.5. E-R Diagram

    2.6. ผังงาน (Flow chart)

    2.7. แผนภาพของการไหลของข้อมูล (Data Flow Diagram)

    2.8 พื้นฐานการเขียนโปรแกรม Visual Studio 2005

    2.9. โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล Microsoft Access

ในบทนี้จะได้อธิบายถึงความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล  โดยการอธิบายจะเริ่มต้นจากการศึกษาระบบการจัดเก็บข้อมูลที่เรียกว่า  แฟ้มข้อมูล  (Data file) ซึ่งมี 2ประเภทด้วยกันคือระบบแฟ้มข้อมูลที่จัดทำด้วยมือ และระบบแฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์

2.1ฐานข้อมูล  (Database  System)  หมายถึง กลุ่มของข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องกันและถูกมานำรวมกัน  เช่น ฐานข้อมูลบริษัทแห่งหนึ่ง อาจประกอบไปด้วยแฟ้มข้อมูลหลาย ๆ แฟ้ม  ซึ่งแต่ละแฟ้มมีความเกี่ยวข้องกัน

2.1.1 องค์ประกอบของระบบฐานข้อมูล

ระบบฐานข้อมูลโดยทั่วไป  มีองค์ประกอบ   4  ส่วนด้วยกัน  คือ

1. ข้อมูล (Data)  เป็นองค์ประกอบที่สำคัญอีกองค์ประกอบหนึ่งที่จำเป็นต้องมีในระบบฐานข้อมูล ตัวอย่างของข้อมูล เช่น ระเบียนของนักเรียนแต่ละคนที่เก็บอยู่ในตารางนักเรียน ซึ่งประกอบด้วย เขตข้อมูลรหัสประจำตัวนักเรียน ชื่อ ชั้น ที่อยู่ เป็นต้น ข้อมูลที่เก็บอยู่ในฐานข้อมูลควรมีคุณสมบัติคือมีความถูกต้อง ทันสมัย สมเหตุสมผล มีความซ้ำซ้อนของข้อมูลน้อยที่สุด มีการแบ่งกันใช้งานข้อมูล

2. ฮาร์ดแวร์ (Hardware)ได้แก่ อุปกรณ์ต่าง ๆ ทางคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญองค์ประกอบหนึ่งในระบบฐานข้อมูล เนื่องจากฐานข้อมูลจะต้องใช้อุปกรณ์ทางคอมพิวเตอร์เพื่อเก็บข้อมูลและการประมวลผลข้อมูล  อุปกรณ์ทางคอมพิวเตอร์อาจประกอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งแต่หนึ่งตัวขึ้นไป หน่วยเก็บข้อมูลสำรองเช่นจานแม่เหล็กหรือดิสก์ เทปแม่เหล็ก อุปกรณ์ขับดิสก์ อุปกรณ์ขับเทปแม่เหล็ก หน่วยนำข้อมูลเข้า เช่น เทอร์มินัลซึ่งประกอบด้วยแป้นพิมพ์หรือจอภาพ หน่วยนำข้อมูลออกเช่นเครื่องพิมพ์ นอกจากนี้ยังต้องมีอุปกรณ์การสื่อสารเพื่อเชื่อมโยงอุปกรณ์ทางคอมพิวเตอร์หลาย ๆ เครื่องให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้ เป็นต้น              

3. ซอร์ฟแวร์ (Software)  นอกจากองค์ประกอบทางด้านฮาร์ดแวร์แล้วองค์ประกอบถัดไปของระบบฐานข้อมูลได้แก่องค์ประกอบทางด้านซอฟต์แวร์ ซึ่งจะแบ่งซอฟต์แวร์ที่ใช้ในระบบฐานข้อมูล ได้เป็น 2 แบบ คือ ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Software)  ระบบจัดการฐานข้อมูล (Database Management หรือ DMBS) ซอฟต์แวร์ประยุกต์ จะสามารถใช้คำสั่งที่มีอยู่ใน DBMS ในการดึงข้อมูลหรือจัดการข้อมูลภายในฐานข้อมูลเพื่อประมวลผลหรือนำข้อมูลมาออกรายงานตามความต้องการได้ ระบบจัดการฐานข้อมูล  สามารถเรียกได้อีกอย่างหนึ่งว่า DBMS เป็นซอฟต์แวร์ระบบชนิดหนึ่งที่คล้ายกับซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการทั่วไป มีหน้าที่ให้บริการแก่ผู้ใช้งานฐานข้อมูล และผู้เขียนโปรแกรม (Programmer) ในการจัดการกับข้อมูลใด ๆ ภายในฐานข้อมูล

4. บุคลากร (people)

-  ผู้ใช้งาน (Users) เป็นบุคคลที่นำสารสนเทศ (Information) ที่ได้จากระบบฐานข้อมูลไปใช้เพื่อการวางแผน หรือการตัดสินใจในธุรกิจขององค์กร หรือเพื่อการทำงานอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งผู้ใช้งานนี้อาจเป็นผู้ที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์มากนักก็ได้ แต่สามารถทราบขั้นตอนการค้นหาข้อมูลจากฐานข้อมูลและการใช้งานโปรแกรมประยุกต์ที่นักเขียนโปรแกรมเขียนขึ้น เพื่อดูข้อมูลหรือแก้ไขข้อมูลในบางส่วนได้

-  ผู้พัฒนาฐานข้อมูล (Developer)  เป็นผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการออกแบบและเขียนโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล รวมไปถึงการบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลให้สามารถใช้งานได้อย่างราบรื่น ไม่มีปัญหา

-  ผู้ปฏิบัติการ (Operator)

2.1.2 ระบบการจัดการฐานข้อมูล  (Database  Management  System : DBMS)

ระบบจัดการฐานข้อมูล (Database Management System) หรือที่เรียกว่า ดีบีเอ็มเอส (DBMS) เป็นกลุ่มโปรแกรมที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในระบบติดต่อระหว่างผู้ใช้กับฐานข้อมูล เพื่อจัดการและควบคุมความถูกต้อง ความซ้ำซ้อน และความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลต่างๆ ภายในฐานข้อมูล ซึ่งต่างจากระบบแฟ้มข้อมูลที่หน้าที่เหล่านี้จะเป็นหน้าที่ของโปรแกรมเมอร์ ในการติดต่อกับข้อมูลในฐานข้อมูลไม่ว่าจะด้วยการใช้คำสั่งในกลุ่มดีเอ็มแอล (DML) หรือ ดีดีแอล (DDL) หรือจะด้วยโปรแกรมต่างๆ ทุกคำสั่งที่ใช้กระทำกับข้อมูลจะถูกดีบีเอ็มเอสนำมาแปล (คอมไพล์) เป็นการปฏิบัติการ (Operation) ต่างๆ ภายใต้คำสั่งนั้นๆ เพื่อนำไปกระทำกับตัวข้อมูลภายในฐานข้อมูลต่อไป สำหรับส่วนการทำงานตางๆ ภายในดีบีเอ็มเอสที่ทำหน้าที่แปลคำสั่งไปเป็นการปฏิบัติการต่างๆ กับข้อมูลนั้น ประกอบด้วยส่วนการปฏิบัติการดังนี้

    ตัวจัดการฐานข้อมูล (Database Manager) : เป็นส่วนที่ทำหน้าที่กำหนดการกระทำต่างๆ ให้กับส่วน File Manager เพื่อไปกระทำกับข้อมูลที่เก็บอยู่ในฐานข้อมูล (ตัวจัดการไฟล์ เป็นส่วนที่ทำหน้าที่บริหารจัดการกับข้อมูลที่เก็บอยู่ในฐานข้อมูลในระดับกายภาพ) 
    ตัวประมวลผลข้อคำถาม (Query Processor) : เป็นส่วนที่ทำหน้าที่แปลงกำหนดคำสั่งของ ภาษาสอบถาม (Query Language) ให้อยู่ในรูปแบบของคำสั่งที่ตัวจัดการฐานข้อมูลเข้าใจ
    ตัวแปลภาษาจัดดำเนินการข้อมูลล่วงหน้า (Data Manipulation Language Precompiler) : เป็นส่วนที่ทำหน้าที่แปลประโยคคำสั่งของกลุ่มคำสั่งในดีเอ็มแอล ให้อยู่ในรูปแบบที่ส่วนรหัสเชิงวัตถุของโปรแกรมแอปพลิเคชัน ใช้นำเข้าเพื่อส่งต่อไปยังส่วนตัวจัดการฐานข้อมูลในการแปลประโยคคำสั่งของกลุ่มคำสั่งของดีเอ็มแอลของส่วน ตัวแปลภาษาจัดดำเนินการข้อมูลล่วงหน้านี้จะต้องทำงานร่วมกับส่วนตัวประมวลผลข้อคำถาม

ตัวแปลภาษานิยามข้อมูลล่วงหน้า (Data Definition Language Precompiler) : เป็นส่วนที่ทำหน้าที่แปลประโยคคำสั่งของกลุมคำสั่งในภาษานิยามข้อมูล ให้อยู่ในรูปแบบของเมทาดาตา (MataData) ที่เก็บอยู่ในส่วนพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) ของฐานข้อมูล (เมทาดาตาคือ รายละเอียดที่บอกถึงโครงสร้างต่างๆ ของข้อมูล)  

     รหัสจุดหมายของโปรแกรมแอปพลิเคชัน (Application Programs Object Code) : เป็นส่วนที่ทำหน้าที่แปลงคำสั่งต่างๆ ของโปรแกรม รวมทั้งคำสั่งในกลุ่มคำสั่งภาษาจัดดำเนินการข้อมูล หรือดีเอ็มแอลที่ส่งต่อมาจากส่วนตัวแปลภาษาจัดดำเนินการข้อมูลล่วงหน้าให้อยู่ในรูปแบบของรหัสจุดหมาย (Object Code) ที่จะส่งต่อไปให้ตัวจัดการฐานข้อมูลเพื่อกระทำกับข้อมูลในฐานข้อมูล

2.1.3 โครงสร้างของฐานข้อมูล

        - ข้อมูล (Data)  คือ ความจริงต่างๆ ที่เราต้องการจัดเก็บ  

      -  ฟิลด์ (field)  อักขระหรือกลุ่มของอักขระ (ตัวอักษรหรือตัวเลข) ซึ่งมีความหมายเฉพาะ เช่น หมายเลขโทรศัพท์, วันเกิด, ชื่อลูกค้า, มูลค่าการขาย เป็นต้น

         - เรคอร์ด (Record)  เป็นการนำเอาฟิลด์ที่เกี่ยวข้องกันมาไว้ด้วยกันเพื่อบรรยายคุณลักษณะของสิ่งๆ หนึ่ง เช่น เรคอร์ดของลูกค้า 1 คน อาจจะประกอบไปด้วยฟิลด์ต่างๆ ดังต่อไปนี้ ชื่อ, ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์, วัน เดือน เกิด, ยอดค้างจ่าย เป็นต้น

      -  แฟ้มข้อมูล (Data file) เป็นการเก็บรวบรวมเรคอร์ดที่เกี่ยวข้องกันมาไว้ด้วยกัน ตัวอย่างเช่น แฟ้มข้อมูลลูกค้า จะเป็นการนำเอาเรคอร์ดของลูกค้าแต่ละคนมารวมกันไว้ในแฟ้มข้อมูล

 

 

 

 

 

 

เจ้าหน้าที่

 

ชื่อ ลูกค้า

เบอร์โทรศัพท์

 

ชื่อ-สกุล

เจ้าหน้าที่

เบอร์โทรศัพท์

เจ้าหน้าที่

วันที่

เพ็ญประภา  วสุ

081-356-9866<