โปรเจคจบและโครงงานคอมพิวเตอร์

รับทำโปรเจคศึกษา ปวส ป.ตรี โครงงานคอมพิวเตอร์ ให้คำปรึกษา ช่วยวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาระบบงาน ช่วยจัดหาข้อมูลเพื่อจัดทำรูปเล่มรายงาน ช่วยทำชิ้นงานบางส่วนพร้อมอธิบายขั้นตอน อบรมโค้ดและแนวทางตอบคำถามเพื่อขึ้นสอบ ภาษา PHP MySQL, CSS, Javascript, Jquery, AJAX โปรเจคจบแอนดรอยด์ โปรเจคจบเว็บไซต์ โปรเจคจบ Visual Studioโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า สอนแนะนำให้คำปรึกษาเน้นความเข้าใจ


สินค้าและบริการ


สินค้าและบริการ

สินค้าและบริการทั้งหมด →
แอพพลิเคชันสื่อการสอนคณิตคิดเร...
แอพพลิเคชันสื่อการสอนคณิตคิดเร็ว

1.ไดศ้ึกษาและสามารถดาํเนินการสร้าง การใชภ้าษา Java สร้าง Application โปรแกรม คณิตคิดเลขเร็ว 2.เพอื่เป็นสื่อกลางในการเรียนการสอน 3. เพอื่เป็นประโยชน์แก่ผตู้อ้งการศึกษา

รายละเอียด
แอพแอนดรอยสื่อการเรียนรู้การทำ...
แอพแอนดรอยสื่อการเรียนรู้การทำนํ้าผลไม ้

วตัถุปะสงค์ของการศึกษา 1. เพอื่พฒันาซอฟแวร์ที่ใชใ้นระบบปฏิบตัิการแอนดรอยด ์(Android) 2. เพอื่ทาํการศึกษาใชง้าน Application programming interface 3. เพอื่ใหน้กัศึกษาไดใ้ชง้านใน Application จากการศึกษ

รายละเอียด
แอพแอนดรอยแสดงข้อมูลกรุ๊ปเลือด
แอพแอนดรอยแสดงข้อมูลกรุ๊ปเลือด

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 1. เพือเป็นสือในการศึกษาให้กับบุคคลทัวไป 2. เพือให้มนุษยไ์ดท้ราบถึงนิสัยของแต่ละกรุ๊ปเลือด 3. เพือให้ทราบว่าเราควรปฏิบตัิตนอย่างไรให้เหมาะสมกับกรุ๊ปเลือด ขอบเขตของการศึกษา ขอบ

รายละเอียด
แอพแอนดรอยสือการเรียนรู้ต้นกำเ...
แอพแอนดรอยสือการเรียนรู้ต้นกำเนิดชองสุนัขแต่ละสายพันธุ์

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 1. เพื่อใช้เผยแพร่ในการศึกษาเกี่ยวกับ ลักษณะ นิสัย ของสุนัขแต่ละสายพันธุ์ 2. เพื่อนำความรู้ไปใช้กับสัตว์เลี้ยงได้ 3. เพื่อให้บุคคลที่สนใจในสุนัขได้รู้จักพันธุ์สุนัขอย่างแท้จ

รายละเอียด

บทความ

บทความทั้งหมด →

Facebook fanpage และ ส่งข้อความติดต่อทีมงานได้ทันที


รับทำโปรเจคจบนักศึกษา โปรเจคเว็บไซต์ เขียนด้วยภาษา php โดยใช้ Framework และ W3.CSS Framework และ html5 รองรับการทำงานบนมือถือได้ ในการพัฒนาโปรเจคเว็บไซต์ระบบต่างๆ ตามหัวข้อและขอบเขตที่ลูกค้าต้องการ

get-project คืออะไร ?

ระบบงานอัตโนมัติสำหรับธุรกิจออนไลน์
สามารถสั่งซื้อระบบหรือติดต่อทีมงานเพื่อจัดทำระบบขี้นมาใหม่เพื่อให้เหมาะสมกับธุรกิจ